Gedichten

Mem (Friese versie van "Moeder")


Friese versie van "Moeder" zie elders onder GEDICHTEN


Wy sitte by de fjoerhurd, mem yt har smots fan fruit
As fjirde bern fan sân tocht ik al lang:
Freegje it har, mar ik wie bang
‘k Woe wachtsje op it krekte stuit.

Mar hoe sy der sit, sa broazelich en tear,
har fest oer har nachthimd, har tinne skonken,
har eagen sa star, fel oer bonken,
wit ik: langer wachtsje kin net mear.

“Stel, jimme koenen dêr eartiids wat oan dwaen,
soe it dan by twa of trije bleaun wêze,
soe ik er west ha, soe ‘k er ta dwaen?”

Har heale prak fruit sit sy stil te wêzen
Mar as ik har in tút jou op har holle,
seit sy: “Dit is my no te folle.”

Toelichting:
Met het gedicht "Moeder" won ik een prijs in een gedichtenwedstrijd van de Leeuwarder Courant (Lyrische Courant) met als thema “Drama”. Het is geplaatst in de bijlage “Freed” van 16 oktober 2009. Ik was erg verrast, want dát had ik totaal niet verwacht. Mede omdat ik Martinus Nijhoff enigszins had nagebootst wiens gedicht “Impasse” begint met : We stonden in de keuken, zij en ik.
De jury dacht daar dus anders over. Ik citeer: ‘De eerste prijs is voor Piety Veenema die voor “Moeder” haar inspiratie vond bij Martinus Nijhoff, maar er een heel eigen weg mee insloeg.’
Deze prijs en de Friese gedichten van de 2e en 3e prijswinnaars inspireerden mij tot deze Friese versie “Mem”

Piety Veenema