Gedichten

SILLE WY? - Fries (1)

 

Sille wy?

Net oer tûzenen dagen
Net nei noch safolle fragen

Mar iepen en bleat
ús jaan
oan elkoar

Sille wy it weagje
Do en ik

Sille wy?


Fryske versie: Betty Postma (Bregtje) uit Zuidhorn